Veřejný závazek

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Motto: „STARÁME SE, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAPLNO“

1. Základní informace

Název zařízení: Domov pro seniory v Perninku (dále jen "domov" nebo "DpS")  
Adresa: Nádražní 268, 362 36 Pernink  
IČ: 711 751 99  
Bankovní spojení: 27-9955800247/0100, Komerční banka, pobočka Karlovy Vary  
Ředitel: Bc. Alfréd Hlušek  

Místo poskytování služby:
a) Nádražní čp. 282, 362 36 Pernink (dále jen „Pernink“)

b) Nádražní čp. 268, 362 36 Pernink (dále jen „Pernink“)

c) Perninská 975, 362 22 Nejdek (dále jen „Nejdek“)

2. Poslání Domova

Posláním našeho domova je umožnit osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí zejména z důvodu věku a potřeby pravidelné pomoci jiné osoby, prožít s podporou nabízených sociálních služeb aktivní, spokojené a důstojné stáří.

3. Předmět činnosti

V domově pro seniory zajišťujeme podle § 49 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně-terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Druh a forma poskytované služby

Domov poskytuje sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou MPSV č. 202/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Podle zákona o sociálních službách je služba poskytovaná v domově :

 • Druh poskytované služby: služba sociální péče (§ 32)
 • Forma poskytované služby:pobytová služba ( § 33)
 • Zařízení sociálních služeb: domov pro seniory (§ 49)

Domov nově nabízí lůžko k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny a jeho nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách; přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce). Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

5. Kapacita zařízení

Kapacita služby je 54 lůžek, z uvedené kapacity je 1 lůžko vyčleněno k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů.               
Z celkové kapacity je umístěno 39 lůžek v místě poskytování v Perninku (pavilon „A“ 23 lůžek, pavilon „B“ 16 lůžek) a 15 lůžek v Nejdku.       
Lůžko k zajištění bezodkladné péče je umístěno v Perninku.

 

6. Cílová skupina

Dospělé osoby od 60 let a dále senioři od 65 let. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Cíle poskytované služby

 • Dostupnost poskytované služby

 • Důstojné, bezpečné a funkční prostředí 

 • Kvalifikovaný a kompetentní personál

 • Klient = partner

 • Individuální přístup

8. Základní zásady poskytované služby

 • Dodržování práv a povinností 

 • Rovný přístup 

 • Dodržování zásad slušnosti, lidskosti a ohleduplnosti

 • Svobodné rozhodování klienta o využívání, rozsahu či ukončení služby a o rozsahu poskytované služby

9. Pravidla pro poskytování služby v DpS

Pravidla pro poskytování služby jsou v DpS stanovena základními interními předpisy, kterými jsou především:

 • popis realizace poskytování sociálních služeb,
 • cíle a způsoby poskytování sociální služby

 • etický kodex,

 • organizační řád, 

 • domácí řád,

 • pracovní řád,

 • směrnice.

 • pracovní postupy.

Postupy k zajištění dodržování pravidel pro poskytování služby:

 • seznamování zaměstnancůklientů s interními předpisy domova,

 • prokazatelnost seznámení klientů a zaměstnanců s interními předpisy domova,

 • umístění základních interních předpisů domova na přístupných místech.

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ L.A. Seneca

Původní dokument zrevidován říjen 2023 - únor 2024.
Bc. Alfréd  Hlušek