Povinně zveřejňované informace

1. Název

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

Důvodem založení organizace je zajištění poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci v Karlovarském kraji.

3. Organizační struktura

 Z D E  naleznete organizační řád a organizační schéma organizace.

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

č.ú.: 27-9955800247/0100

6. IČ

IČ: 71175199

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

SMERNICE.pdf246.43 KB 246.43 KB | pdf
priloha2_zadost.pdf171.76 KB 171.76 KB | pdf

10. Příjem podání a podnětů

Podání a podněty lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Žádost o informaci  dle zákona 106/1999 Sb. podávaná žadatelem písemnou či ústní formou bude přijata v kterýkoliv pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hod. Telefonicky je možné dohodnout i jiný termín předání žádosti. Ústní žádost o poskytnutí informace podává žadatel výhradně k rukám ředitele organizace, v případě jeho nepřítomnosti pak jeho statutárnímu zástupci. Organizace doporučuje žadatelům podávat žádosti o informaci  dle zákona 106/1999 Sb. v písemné podobě.

Adresy pro písemná i elektronická podání naleznete Z D E .

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za podání informací dle zákona

priloha1_sazebnik_0.pdf220.97 KB 220.97 KB | pdf

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzory licenčních smluv

    V současné době nejsou pro Domov pro seniory v Perninku poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

    13.2 Výhradní licence
  • V současné době nejsou pro Domov pro seniory v Perninku poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

V oblasti poskytování informací podle zákona  č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění  nebyla za rok 2022 vyžádána žádná informace.

Životní situace

Životní situace je vymezena § 49  zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


 

Formuláře

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze podat odvolání.

Žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti může do 30 dnů podat stížnost na postup při vyřizování této žádosti.

Žadatel podává stížnost prostřednictvím Domova.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně, sepíše o ní Domov písemný záznam. 

Stížnost podávaná žadatelem písemnou či ústní formou bude přijata v kterýkoliv pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hod. Telefonicky je možné dohodnout i jiný termín předání stížnosti. 

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.