Domov pro seniory v Perninku, p.o.
úvodní strana ›› Základní informace

Veřejný závazek

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 

Motto:               „STARÁME SE, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAPLNO“

 

1. Základní informace

Název zařízení:           Domov pro seniory v Perninku (dále jen "domov" nebo "DpS")

Adresa:                       Nádražní 268, 362 36 Pernink

IČ:                               711 751 99

Bankovní spojení:       27-9955800247/0100, Komerční banka, pobočka Karlovy Vary

Ředitel:                       Bc. Alfréd Hlušek

Místo poskytování služby: a) Nádražní čp. 282, 362 36 Pernink 

   b) Perninská 975, 362 21 Nejdek

2. Poslání Domova

Posláním domova je umožnit dospělým osobám a seniorům, kteří vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, žít v domově běžným způsobem života a s podporou nabízených sociálních služeb prožít aktivní a důstojné stáří.

 

3. Předmět činnosti

V domově pro seniory zajišťujeme podle § 49 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně-terapeutické činnosti,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Druh a forma poskytované služby

Domov poskytuje sociální službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláškou MPSV č. 202/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Podle zákona o sociálních službách je služba poskytovaná v domově :

 • Druh poskytované služby: služba sociální péče (§ 32)

 • Forma poskytované služby:pobytová služba ( § 33)

 • Zařízení sociálních služeb: domov pro seniory (§ 49)

Domov nově nabízí lůžko k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů slouží k okamžitému přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny a jeho nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách; přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce). Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

5. Kapacita zařízení

Kapacitu zařízení stanovuje Rada Karlovarského kraje. Kapacita je stanovována vzhledem k provozním možnostem DpS, v rámci úzké spolupráce se sociálním odborem KÚKK.

Kapacita služby: 54 lůžek, z uvedené kapacity je 1 lůžko k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů). 

Z celkové kapacity je umístěno 22 lůžek v Perninku a 32 lůžek v Nejdku.  Lůžko k zajištění bezodkladné péče je umístěno v Nejdku.

6. Cílová skupina

Služba je určena:

dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Služba není určena osobám: 

 • které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby,

 • které nepatří do cílové skupiny,

 • které při využití dostupných terénních služeb mohou zůstat v domácím prostředí,

 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby z důvodu akutního infekčního onemocnění,

 • se smyslovými vadami ve stádiu, kdy potřebují osobní asistenci,

 • které z důvodu chronického duševního onemocnění, či pokročilé Alzheimerově chorobě vyžadují pobyt v Domově se zvláštním režimem,

 • které jsou závislé na návykových látkách (drogy, alkohol apod.),

 • s projevy agresivity, které nejsou schopni žít v kolektivu.

   

7. Cíle poskytované služby

 1. Obecným cílem domovem poskytované sociální služby je sociální začlenění klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Naše sociální služba chce vytvářet podmínky, které umožní lidem v nepříznivé sociální situaci být součástí většinové společnosti. Individuální přístup ke každému klientovi musí být základem pro zjišťování jeho potřeb, tužeb a přání i základem k postupné normalizaci a odstraňování jeho omezení a rizik při sociálním začleňování.

(2) Každý klient má právo a nárok na podporu a rozvoj svých schopností a zvyšování nezávislosti na Domově.

 • Klient je podporován při získávání znalostí a dovedností, které snižují jeho závislost na podpoře při zajišťování základních činností služby domova.

 • Klient je podporován při využívání běžných služeb v místním společenském prostředí.

(3)  Každý klient má právo na vytváření prostředí, které je blízké běžnému způsobu života.

 • Klient je podporován v možnosti žít v osobním životním prostředí utvořeném podle vzorů běžného společenského prostředí.

 • Klient je podporován v možnosti spoluvytvářet a udržovat své osobní prostředí.

 • Klient je podporován v rozvoji možností a schopností volby v rozhodování o osobních záležitostech.

(4)  Každý klient má právo na zajištění komplexní zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče, která podporuje rozvoj klienta k dosažení co nejvyšší kvality života a snížení jeho závislosti na poskytované službě.

 • Zdravotní péči zajišťuje 3 x týdně přímo v zařízení praktický lékař.

 • Kvalitní ošetřovatelská péče je poskytována, v souladu se zpracovanými standardy kvality. Cílem je vyhledávání a uspokojování bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb klientů a směřuje k navrácení, udržení a podpoře zdraví klienta a k jeho soběstačnosti.

 • Cílem poskytovaných rehabilitačních služeb je prevence funkčních poruch pohybového aparátu, ale i minimálně zachování nebo zlepšení fyziologického stavu našich klientů.

 (5) Každý klient má právo žít ve společnosti.

 • Klient je podporován při využívání nabídky zájmové, kulturní, sportovní a rekreační činnosti v rámci místního společenského prostředí nebo v rámci nabídky systému zájmové, kulturní, sportovní a rekreační činnosti domova a subjektů přímo spolupracujících s domovem.

 • Klient je podporován při vytváření osobních vztahů a vazeb v rámci společenských skupin v domově i ve společenském prostředí mimo domov.

(6)  Každý klient je jedinečná osobnost se svými potřebami, tužbami a přáními. Každý klient je chce realizovat i přes jakýkoli druh a míru svého věku a soběstačnosti

 • V domově je postaven systém podpory a péče na individuálním přístupu ke každému klientovi.

 • V domově je zaveden systém organizace práce v přímé péči o klienta formou klíčového pracovníka. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který klientovi pomáhá po celou dobu jeho pobytu v domově. Systém jeho činnosti je popsán ve vnitřním předpisu.

 • Každý klient má zpracovaný individuální plán podpory a péče.

 • Domov pravidelně hodnotí, zda jsou naplňovány osobní cíle klienta.

(7)  Každý klient má právo na kontakt s problémovými situacemi běžného života a domov při poskytování sociální služby mu poskytuje podporu při řešení těchto situací.

 • Klient je podporován v přístupu k problémovým situacím běžného života.

 • Klient je podporován v rozvoji schopností řešit problémové situace běžného života.

 • Klient je podporován na rozvoji samostatnosti a nezávislosti na poskytovaných službách.

(8)  Každý klient má právo spoluutvářet kvalitu a způsob poskytování sociální služby.

 • V domově jsou zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností a podnětů na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a Domov podle nich postupuje.

 • V domově jsou klienti i zaměstnanci informováni o možnosti klienta podat stížnost nebo podnět, na koho se mohou obracet, kdo bude stížnost či podnět vyřizovat a jakým způsobem.

 • Domov informuje v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti o možnosti obrátit se na zřizovatele domova, tj. na Krajský úřad Karlovarského kraje nebo na jiné příslušné instituce.

(9)  Každý klient má právo na garanci svých osobních práv v rámci domova i ve společenském prostředí mimo domov.

 • Cílem služby je zajištění sociální a právní ochrany osobních práv klienta v rámci domova i ve společenském prostředí mimo domov.

 • Cílem služby je i zajištění bezpečnostních opatření pro ochranu práv klienta v běžných rizikových situacích

8. Základní zásady poskytované služby

Za účelem dosažení stanovených cílů uplatňuje DpS v Perninku při poskytování služeb následující zásady:

 1. Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb. DpS garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.

 2. Individualizovaná podpora uživatele. Každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.

 3. Maximální naplňování práv uživatele. DpS při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována.

 4. Odpovědnost poskytovatele. Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.

 5. Rovné podmínky pro všechny uživatele. Systém sociálních služeb v DpS dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů i k jednotlivým složkám služeb.

 6. Řešení problémů na základní úrovni. Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě   a nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.

 7. Samostatnost uživatele. Podpora a nezbytná míra péče poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.

 8. Standardizace. V DpS vytváříme standardy kvality sociální péče ne proto, abychom je měli někde schovány, ale proto, abychom s nimi pracovali, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi. Na základě vyhodnocování našich standardů sami poznáme,  zda-li poskytujeme kvalitní sociální péči našim klientům.

 9. Transparentnost při poskytování služeb. Veškerá činnost DpS  je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak i veřejnou kontrolu.

 10. Týmová spolupráce. Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.

 11. Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech. Když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.

 12. Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele. Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb.

 13. Zapojování uživatele do spolurozhodování. Uživatel se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

  Postupy k zajištění dodržování základních zásad:

  • zodpovědný výběr zaměstnanců,

  • proces adaptace pracovníka v DpS,

  • vzdělávání zaměstnanců,

  • prokazatelnost seznámení klientů a zaměstnanců se základními dokumenty Domova,

  • umístění základních dokumentů Domova na přístupných místech.

 

9. Pravidla pro poskytování služby v DpS

Pravidla pro poskytování služby jsou v DpS stanovena základními interními předpisy, kterými jsou především:

 • popis realizace poskytování sociálních služeb,

 • organizační řád,

 • domácí řád,

 • pracovní řád,

 • etický kodex

  Postupy k zajištění dodržování pravidel pro poskytování služby:

  • pravidelné seznamování zaměstnanců a klientů s interními předpisy DpS,

  • seznámení nového zaměstnance s interními předpisy DpS v průběhu jeho zkušební doby,

  • prokazatelnost seznámení klientů a zaměstnanců s interními předpisy DpS,

  • umístění základních interních předpisů DpS na přístupných místech.

 

10. Zásady a pravidla pro ochranu práv uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Zásady práce a pravidla pro ochranu práv uživatelů před předsudky a negativním hodnocením v DpS jsou stanoveny v Etickém kodexu pro pracovníky Domova pro seniory v Perninku.

Znalost zaměstnanců Etického kodexu Domova je jedním ze základních předpokladů jejich zaměstnání v DpS v Perninku.

Postupy k zajištění dodržování etických zásad a pravidel pro ochranu práv uživatelů:

 • umístění Etického kodexu na přístupných místech domova,

 • seznámení nového zaměstnance s Etickým kodexem,

 • prokazatelnost seznámení zaměstnanců s Etickým kodexem.

 

 

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

                                                                                                         L.A. Seneca

 

 

Původní dokument zrevidován v prosinci 2017.

                                                                                                   Bc. Alfréd  Hlušek 

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádražní 268
362 36 Pernink

Dat. schránka: ak2ki4d

Ředitel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice                                                  (všední dny od 8 do 16 hod.)
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
Pečovatelky 24 hod.               Pernink - 702 210 206                      Nejdek736 650 069, 733 595 768
Zdravotní sestry:                    Pernink - 733 595 765                        Nejdek - 722 984 004
Při telefonování ze zahraničí -předvolba pro ČR : +420
› všechny kontakty

2022


Vloženo: 13.10. 2022 v 08:01 2022
› více
› život v domově
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti